ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU (www.gma.cz)

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů www.gma.cz

Stav: 17.05.2018

Obsah

1. O nás. 2

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje. 2

3. Jaké osobní údaje o Vás zjišťujeme a zpracováváme. 2

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a komu své osobní údaje zasíláte. 3

a)      Přístup. 3

b)      Výměna dat v rámci holdingu. 4

c)      Zasílání do třetích zemí a právní podklad. 4

d)      Předávání úřadům pro vyšetřování a stíhání trestných činů. 4

5. Lhůty pro uchovávání údajů. 4

6. Vaše práva. 5

a)      Právo na informace a přenositelnost osobních údajů. 5

b)      Právo na opravu, omezení a vymazání 5

c)      Právo na odvolání 5

d)      Právo na zrušení 5

e)      Právo na stížnost u úřadu vykonávajícího dozor. 6

f)       Kontaktní údaje. 6

7. Používání naší webové stránky – cookies. 6

 

 


 

1. O nás

Firma GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o. je odpovědná za zjišťování, zpracovávání a ukládání Vašich osobních údajů. Detailní informaci o nás je možno kdykoliv zjistit na Impressum <https://www.gma.cz/kontakty.html>.

Pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji má u nás nejvyšší prioritu. Při jejich zpracování dodržujeme zákonná ustanovení, např. Základní vyhlášku o ochraně osobních údajů a s ní spojená zákonná ustanovení příslušné země.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro veškeré webové stránky naší firmy, které je možno si stáhnout pod naší doménou (www.gma.cz). V případě že v rámci naší nabídky přejdete k jinému provozovateli, pak platí vždy příslušná vlastní směrnice na ochranu osobních údajů, za její obsah je odpovědný příslušný provozovatel těchto webových stránek.

Protože Vám chceme poskytnout rozsáhlý přehled o zpracování osobních údajů našeho holdingu, dále naleznete přehled o všech našich službách, v jejichž rámci zjišťujeme a zpracováváme osobní údaje. Pokud platí pro jednotlivé služby zvláštní nebo další podmínky, nebo pokud Vás žádáme o souhlas, upozorníme Vás na to vždy zvlášť před poskytnutím příslušné služby (např. odběr newsletteru).

Nadto přijmeme nejrůznější bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Tak se uskuteční přenos mezi Vaším prohlížečem a našimi servery vždy zásadně zaheslovaný; nadto využíváme celou řadu technických i organizačních opatření, které slouží na ochranu Vašich osobních údajů.

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Naši webovou stránku můžete využívat bez odkrytí Vaší identity. Pokud se přihlásíte k odběru našich novinek nebo pokud chcete s námi navázat kontakt, zeptáme se Vás na jméno a na jiné osobní údaje. Je na Vašem svobodném rozhodnutí, zda tyto (rozšířené) osobní údaje zadáte. Údaje, které od Vás pro zajištění našich služeb budeme nutně potřebovat, jsou takto označené.

Zjišťování a zpracování Vašich osobních údajů probíhá za následujícími účely na základě následujícího právního základu:

-         Příprava zakázky podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) a b) DSGVO

-         Realizace smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) DSGVO

-         Zákaznický management podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) a c), f) DSGVO

-         Komunikace a výměna osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písmeno a), b), c), f) DSGVO

-         Prezentace směrem navenek a reklama podle čl. 6 odst. 1 písmeno a), f) DSGVO

-         Realizace prohlášení o schválení podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) DSGVO

-         Zajištění řádného provozu zařízení na zpracování osobních údajů podle
čl. 6 odst. 1 písmeno c) a f) DSGVO

3. Jaké osobní údaje o Vás zjišťujeme a zpracováváme

Zjišťujeme různé kategorie Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, zvláště pak prostřednictví přiřazení označení. Pod kategorii osobní údaje spadají např. informace jako jméno, adresa, telefonní číslo a Vaše datum narození (pokud je uvedené). Statistické informace, které s Vámi nemohou být přímo nebo přímo spojovány - jako např. oblíbenost jednotlivých webových stránek naší nabídky nebo počet uživatelů stránky – nejsou osobní údaje. Osobní údaje mohou být zjišťovány přímo nebo nepřímo. V obou případech jsou osobní údaje zjišťovány pouze v nezbytném rozsahu; Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem uvedeným pod bodem 2. Je na Vás, zda nám poskytnete osobní údaje, které sice optimalizují Vaše využívání našich služeb, ale nejsou bezpodmínečně nezbytné. Takováto příslušná políčka pro osobní údaje jsou označována jako ‚dobrovolná‘.

Bezprostředně zjištěné osobní údaje zahrnují:

·        Data, která nám aktivně a vědomě v rámci využívání našich služeb zasíláte, např. kontaktní formulář

·        Další osobní údaje, které nám dobrovolně zasíláte, např. políčka, která vyplňujete pod označením ‚dobrovolná‘

Nadto jsou o Vás při využívání našich služeb nepřímo zjišťovány následující osobní údaje:

·        Technické údaje o spojení, např. vyvolané stránky naší webové nabídky, Vaše IP adresa, datum a hodina jejího vyvolání, použitý koncový přístroj. Toto se děje za účelem prověření autorizace akcí a autentifikace dotazovaného uživatele našich služeb. Právním podkladem jsou čl. 6 odst. 1 písmeno c) ve spojení s čl. 32 a čl. 6 odst. 1 písmeno f) DSGVO. Náš oprávněný zájem je zajištění našeho webového serveru např. za účelem obrany proti útokům a zajištění fungování našich služeb.

Nezletilí:

Naše webová stránka se neobrací na nezletilé, a my ani vědomě nezjišťujeme osobní údaje nezletilých.

Pokud nám poskytnou osoby mladší 16 let osobní údaje, je to povolené pouze tehdy, pokud k tomu dal svolení jejich oprávněný zástupce nebo pokud tento souhlasil se svolením nezletilé osoby. Za tímto účelem je podle čl. 8 odst. 2 DSGVO nutno sdělit kontaktní údaje zákonného zástupce nezletilého, abychom se tak přesvědčili o svolení případně souhlasu zákonného zástupce. Tyto osobní údaje jakož i osobní údaje nezletilých jsou pak zpracovávány v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud zjistíme, že nám své osobní údaje zaslal sám nezletilý mladší 16 let, aniž by k tomu měl svolení zákonného zástupce nebo pokud k tomu zákonný zástupce toto svolení nedal, budou tyto osobní údaje obratem smazány.

4. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a komu své osobní údaje zasíláte

a)      Přístup

Přístup k osobním údajům, které jsou u nás uloženy, se omezuje na naše pracovníky a námi pověřené osoby poskytující služby, které na základě Vašich úkolů s těmito osobními údaji musejí pracovat.

Pokud obdrží přístup k Vašim osobním údajům třetí osoby, děje se tak na základě Vašeho předchozího svolení nebo ze zákonných důvodů.

Pro poskytování služeb a zpracování Vašich osobních údajů využíváme i osoby poskytující služby (mj. pro hosting a péči a analýzu databází osobních údajů, zajištění našeho webového serveru). Pokud pro ně platí zvláštní ustanovení, provedli jsme je pro Vás u příslušného servisu. Firmy zpracovávají osobní údaje výhradně na náš pokyn a zavazují se k dodržování předpisů k ochraně osobních údajů. Všichni zpracovatelé osobních údajů byli pečlivě vybráni a získávají přístup k Vašim osobním údajům pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný pro poskytování služeb, příp. v rozsahu, ve kterém jste zpracování a využívání osobních údajů povolili.

b)      Předávání dat v rámci holdingu

Výměna dat v rámci skupiny podniků, do které patříme, probíhá výhradně v rámci EU/EHP a slouží výhradně pro interní účely správy podniku. Pod pojmem holding rozumíme skupinu podniků podle čl. 4 č. 19 DSGVO.

c)       Zasílání do třetích zemí a právní podklad

Servery některých námi využívaných poskytovatelů služeb se nacházejí v USA a jiných zemích mimo Evropskou unii. Podniky v těchto zemích podléhají zákonu na ochranu osobních údajů, který všeobecně nechrání osobní údaje ve stejné míře, jako je tomu ve státech Evropské unie. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v zemi, která nedisponuje tak vysokou úrovní ochrany osobních údajů jako Evropská unie, zajistíme pomocí smluvních nebo jiných všeobecně uznávaných nástrojů přiměřenou ochranu Vašich osobních údajů. Opětovně Vás na to v rámci jednotlivé služby budeme upozorňovat.

Pokud se předávání osobních údajů provádí v třetích zemích, děje se tak na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti vzhledem k EU-U.S.-Privacy Shield podle čl. 45 DSGVO příp. Standardní smlouvy EU 2010 podle čl. 46 odst. 2 písmeno c DSGVO ve spojení s rozhodnutím Evropské komise 05.02.2010 (2010/87/EU) příp. na základě Vašeho svolení podle čl. 49 odst. 1 písmeno a) DSGVO.

d)      Předávání úřadům pro vyšetřování a stíhání trestných činů

Ve výjimečných případech předáme osobní údaje úřadům pro vyšetřování a stíhání trestných činů. Toto se děje na základě zákonné povinnosti, např. trestního řádu, vyhlášky o poplatcích, zákona proti praní špinavých peněz nebo policejních zákonů příslušné země.

5. Lhůty pro uchovávání údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v rámci zákonných předpisů nebo podle Vašeho svolení.

Pro stanovení konkrétní doby uchovávání uplatňujeme následující kritéria:

Osobní údaje uchováváme až do doby, než odpadne důvod pro jejich zjišťování (např. při ukončení smluvního vztahu příp. při poslední aktivitě, pokud neexistuje trvající závazkový vztah nebo v případě odvolání Vašeho povolení pro zpracování konkrétních osobních údajů).

Uchovávání nadto probíhá pouze tehdy, pokud

·        Existuje zákonná povinnost pro uchovávání (např. podle AO /zákoník práce/ a HGB /obchodní zákoník/);

·        jsou osobní údaje požadovány pro uplatňování a výkon právních nároků nebo ochraně proti právním nárokům, např. na základě technologických a forenzních požadavkům na ochranu proti útokům na naše webové servery a jejich sledování;

·        by mazání bylo v rozporu se zájmem dotčených osob;

nebo

·        v případě ostatní výjimky podle čl. 17 odst. 3 DSGVO.

6. Vaše práva

Máte řadu zákonných práv, na které Vás tímto upozorňujeme. Nadto máte pro veškeré otázky týkající se osobních údajů, které k Vaší osobě zjišťujeme a zpracováváme k dispozici i kontakt na námi pověřenou osobu pro otázky ochrany osobních údajů.

a)          Právo na informace a přenositelnost osobních údajů

Máte kdykoliv právo na informace o Vašich námi zpracovávaných osobních údajích.

Pokud se děje zpracování osobních údajů na základě Vašeho svolení nebo smluvně podle čl. 6 odst. 1 b) DSGVO, můžete podle čl. 20 odst. 1 DSGVO rovněž požadovat, aby se osobní údaje, které jsou o Vás uchovávány, uchovávaly v strukturovaném, běžném a strojně čitelném formátu. Na Vaše přání data předáme i přímo příjemci, kterého jste si sami určili.

b)          Právo na opravu, omezení a vymazání

Dále od nás můžete podle čl. 16 bis 18 DSGVO požadovat korekturu, omezení (zablokování) nebo vymazání Vašich osobních údajů, pokud u nás byly osobní údaje chybně zpracovány, pokud by existoval důvod pro omezení dalšího zpracování osobních údajů nebo pokud by se stalo zpracování osobních údajů z nejrůznějších důvodů protiprávním, nebo pokud by bylo jejich zálohování z ostatních zákonných důvodů nepřípustné. Upozorňujeme na to, Vaše právo na výmaz by mohlo být omezeno zákonnými archivačními lhůtami.

c)           Právo na odvolání

Pokud by námi prováděné zpracování osobních údajů bylo výlučně v našem zájmu podle Art 6 odst. 1 f) DSGVO, můžete se proti tomuto zpracování odvolat podle čl. 21 odst. 1 DSGVO. Potom bychom zpracování Vašich osobních údajů zastavili, ledaže bychom mohli prokázat ochranné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud by zpracování sloužilo uplatňování, výkonu nebo obraně právního nároku. Dále máte vždy právo se proti použití Vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy s účinkem pro budoucnost podle čl. 21 odst. 2 DSGVO odvolat.

d)          Právo na zrušení

Zpracování Vašich osobních údajů jste umožnili Vaším svolením. Podle čl. 7 odst. 3 DSGVO máte právo jej s účinkem pro budoucnost zrušit.

e)          Právo na stížnost u úřadu vykonávajícího dozor

Máte možnost podat stížnost u dozorujícího orgánu, pokud jste toho mínění, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje evropskou vyhlášku o ochraně osobních údajů nebo jiné národní a mezinárodní zákony na ochranu osobních údajů.

f)           Kontaktní údaje

Pro výkon Vašich práv nám můžete zaslat neformální sdělení na následující kontakt. Dále pak zašlete odvolání Vašeho svolení s uvedením, které prohlášení o povolení požadujete odvolat, na následující kontakt:

Odpovědná osoba

Osoba pověřená ochranou osobních údajů

GMA Stanztechnik Kaplice, spol. s r.o.

Pohorská 181

382 41 Kaplice

Česká republika

Telefon: +420 380 301 611

Fax:        +420 380 311 194

E-mail:   gma@gma.cz

N/A

 

7. Používání naší webové stránky – cookies

Nepoužíváme cookies.